Szent Mihály Plébánia - Lenti

Oltrkp

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen
légy oltalmunk!
Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére
körüljárnak a világban,
Isten erejével
taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

 

 Templomunk oltárképe:

ifj. Dorffmeister István (1770-1807.) festménye

Bővebben ...

Soós József:

          Hajnal a templomkertben


Szétzilálja a kertet a hajnal.
Rőtvörös, hideg-tűz színe
dereng a függönyökön.

Leperegtek a csillagok Keleten,
mint homokóra falán a szemek.

A harangtorony útjelző,
innen egyenest a távoli múltba
réved az akadozó emlékezet,
s hársak, fenyők illatával,
madarak röptével
tarkítja az égi mezőt,
korhadt fejfák kajla sora felett.

Itt tették le a fölöslegest:
rangot, csontot és hírnevet, -
míg odabenn a tükröket letakarták.
A jövendő szükségtelen égi mását.
                        ...
Körben a fák tárt karral
nyújtóznak az égnek.
Kegyelmet kérnek.

Dr. Paczolay Ilona:

Imádság Istenhez, szavak az emberhez


Mennyei Atyám, Jézus Krisztus által
te megmentetted egyik gyermeked.
Megszabadítottad a halál torkából,
s mondtad: jön érted Mestered.

Sok bánat és könnyhullatás végeztével
megmutattad a grádicsokat,
melyek magas honodba juttatnak el,
s melyek sokasága a menny felé mutat.

Minden emberi élet egy-egy regénnyel ér fel,
a mi életünk is ezt példázza.
Mindegyikben ott van az égi jel,
de szemünk homályos, ezt nem látja.

Krisztus pedig a Biblia tanításaiban,
oly sokszor megmutatja a helyes utat.
Keskeny út ez, sokszor leírhatatlan,
melyet sok tudós olykor hiába kutat.

Könnyebb a bűnös széles úton járni,
nem kell hozzá bűnbánat, vallomás.
A gazdagság, s a vétek magaslataira hágni.
S mi a végső igaz ítélet? Elkárhozás.

Ne tedd te árva lélek a rosszat,
hisz szelíden int sokszor Jézusod.
Gyönyörű örök Menny honába juttat,
hisz elméddel ezt olyan jól tudod.

Ne engedj érzelmeid hazug kívánságának,
ne kövesd a bűnt, mit Sátán kínál.
Állj ellen naponként Ó - embered
ármánykodásának erős lélekkel - 
S a Mindenség Ura vár!

13.A perzsák országának (angyal) fejedelme huszonegy napon át ellenállt nekem. De Mihály, az egyik legfőbb fejedelem, segítségemre jött. Ott is hagytam, hogy küzdjön meg a perzsák királyával, 14.magam pedig eljöttem, hogy tudtodra adjam: mi fog történni népeddel a végső napokban, mert a látomás azokról a napokról szól."
 

Bővebben ...

Madách Imre: Az ember tragédiája című drámájának első színében a főangyalok dicsérik az Urat. Szent Mihály így:

Ki az örökké változadót,
S a véltozatlant egyesíted,
Végtelent és időt alkotva,
Egyéneket és nemzedéket:
Hozsánna néked, Erő!

Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelem első énekében ír Szent Mihályról

Részletek az eposz első énekéből

                        11.
Megindúlt ezekért méltán ű haragja,
Azért Mihály archangyalt magához hivá,
És kemény haragjában igy parancsolá,
Ű szentsége előtt archangyal áll vala:

                        12.
„Nézd ama kemény nyaku és kevély sciták
Jó magyaroktol mely igen elfajzottak,
Szép keresztyén hütöt lábok alá nyomtak,
Gyönyörködnek külömb-külömb vallásoknak.

                        14.
Scitiábol, azt mondom, kihoztam üket,
Miként Egyiptusbul az zsidó népeket,
Hatalmas karommal verém nemzeteket,
Mindenütt rontám, vesztém ellenségeket.

                        20.
Eredj azért, archangyal, szállj le pokolban,
Válassz eggyet az haragos furiákban,
És küldjed el aztot szultán Szulimánban,
Jutassa magyarokra való haragban.

                        25.
Michael archangyal kezde könyörgeni,
És az igazakért igen esedezni:
„Uram! jámborokat fogod-é rontani?”
És az hamissakért fogod-é megverni?

                        26.
De az élő Isten kész lőn megfelelni:
„Te akarod-é én tanácsomat tudni,
Vagy elröjtött nagy titkaimat vizsgálni?
Az mellyeket teneked nem lehet tudni.”

                        28.
Nem felele többet archangyal Istennek,
Hanem sugár szárnyait ereszté égnek,
Röpüle mindaddig, és nem nyugovék meg,
Mig Alectót pokolban nem találá meg.

                        29.
Száz lánccal van kötve, száz belincs az kezén,
Kigyókbul áll haja, s kötelöznek fején,
Véres mérges tajték foly ki az két szemén,
Dohos kénkűpára jün ki rút gégéjén.

                        30.
Ily furiát archangyal megszabadita,
És Isten hatalmával neki igy szólla:
"Allecto, az Isten nékem parancsolja,
Hogy tégedet küldjelek Törökországban.

                        31.
Szultán Szulimánnak szálljad meg az szüvét,
Neveld magyarokra ű haragos mérgét,
Vigye rájok nagy rettenetes fegyverét,
Rontsa uraságát és minden erejét."

Babits Mihály: Szent Mihály

(Régi vers: 1911.)

Kinek nevével élek, kardos angyal
önts hevet belém, kígyóval csatázni,
önts hitet belém, ördöggel vitázni
önts, megbirkóznom az örök varanggyal,

Bővebben ...