Szent Mihály Plébánia - Lenti

 

Október a Szentolvasó hónapja. Mindennap az esti szentmise előtt fél órával kezdjük a Rózsefüzér imádságot templomunkban, a Rózsafüzér Társaság vezetésével. Az imára mindenkit szeretettel várunk.


    

          Ima az őrangyalhoz

          Őrangyalom, szívből kérlek,
          Légy vezérem, amíg élek,
          Ments meg engem bűntől, bajtól,
          Ne hagyj el a halálomkor.
          Mindig jóra figyelmeztess,
          Úgy vezess a jó Istenhez.
                                    Ámen

 Ima a védőszenthez
 
Védőszentem, példaképem,    Szent iránytűm, segítségem!
Jó szüleim kértek téged:      Légy oltalmam, amíg élek.
Köszönöm, hogy velem voltál,  Mindig jóra tanítottál.
Ezután is állj mellettem,      Imádkozzál énérettem!
Segíts, hogy a jót akarjam,      Megértsem, és elfogadjam.
                                                                                       Ámen.

Hiszek Tebenned igaz élő Isten, aki a jóknak jutalmazója, a gonoszoknak büntetője vagy. Hiszem, hogy egy vagy Lényegedben, három Személyedben én Teremtőm, Megváltóm és Megszentelőm. Hiszem és vallom azt a szent hitet, amelyet Krisztus Urunk tanított, az Apostolok hirdettek, és a római katolikus anyaszentegyház tart. Ebben a szent hitben akarok állhatatosan élni és meghalni, mert ezt a hitet Te, a véghetetlen bölcsesség és csalatkozhatatlan igazmondó nyilatkoztattad ki.
Bízom Uram Istenem a Te végtelen irgalmasságodban és Jézus Krisztus drága vérében, amelyet oly nagy szeretettel ontott ki érettem. Bízom, hogy megbocsátod minden vétkemet, örök boldogságot adsz, és annak elnyerésére bőséges kegyelmet. Te ezt megígérted Istenem, aki ígéreteid megtartásában hű és hatalmas vagy. 
Szeretlek Téged Istenem, mindenekfölött, teljes szívemből, lelkemből, egyedül a Te jóságodért. Vajha oly igaz szeretettel szeretnélek, amint szeretnek Téged a szent angyalok és dicsőült szentek. Ezeknek szeretetével egybekapcsolom az én csekély szeretetemet és bemutatom Neked.
Szeretem Istenem minden felebarátomat is Teéretted, mert te parancsolod, hogy szeressem őket. Az irántad érzett szeretetből minden testi-lelki jót kívánok nekik. Azért az ellenem vétkezőknek tiszta szívből megbocsátok. Akik ellen pedig én vétettem, azoktól szent színed előtt alázatosan bocsánatot kérek.
Mivel úgy szeretlek Téged Istenem, azért teljes szívemből szánom és bánom, hogy Téged, szeretetre méltó Istenemet bármikor is megbántottalak. Utálom és győlölöm egész életemben elkövetett minden bőnömet. Bárcsak megtehetném, hogy azokkal sohase bántottalak volna meg. Kész vagyok ezután inkább meghalni, mintsem hogy Téged akármilyen, de különösen halálos bűnnel megbántsalak. Szent kegyelmeddel erősíts meg ez indulataimban, föltett jó szándékaimban, hogy holtig állhatatosan megmaradhassak azoknak.
Azon kívül szent akaratodnak gondviselő vezérlésébe ajánlom testemet, lelkemet, életemet és mindenemet. Legyen meg Uram mindenben szent akaratod: szegénységemben vagy gazdagságomban, betegségemben vagy egészségemben, kárvallásomban vagy jó szerencsémben, avagy egyéb testi-lelki boldog vagy boldogtalan állapotomban, de különösen ajánlom halálom óráját, amely ma, vagy bármikor bekövetkezhetik. Ezeket a szent indulatokat most azért ébresztem föl, hogy a végső szentségekben méltóképpen részesülhessek. Add Uram, hogy valóban is részes legyek bennük a kereszthalált szenvedett Úr Jézus érdemeiért!

Ámen