Szent Mihály Plébánia - Lenti

A rózsafüzér imádkozásaRzsafzr

A rózsafüzér imái:
Hiszekegy, Miatyánk,Üdvözlégy, Dicsőség

Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban,
az ô egyszülött Fiában,
a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától;
szenvedett
Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették,
meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt
a halottak közül;
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható
Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni
élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását
és az örök életet.
Amen.
Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben,
úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd az ország,
a hatalom
és a dicsőség, minörökké.
Ámen
Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te
az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk,
bűnösökért,
most és halálunk óráján.
Ámen
 
 
 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben,
most és mindörökké.
Ó, Jézusom,
bocsásd meg bûneinket,
ments meg minket a pokol tüzétõl,
vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak irgalmadra.  
 
 


Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sőhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, a te méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Irgalmasság Anyja.
Ámen

Amikor az Üdvözlégyeket mondjuk Jézus neve után egy „titkot” mondunk,
mely Jézussal kapcsolatos. Az első három kis szemre (ábránkon 3. pont)
az Üdvözlégyben Jézus nevét kimondva, az alábbi titkot mondjuk hozzá:

1. Aki hitünket növelje
2. Aki reményünket erõsítse
3. Aki szeretetünket tökéletesítse

ezt követi a Dicsőség az Atyának, a Fiúnak… a Fatimai fohásszal.

Az Örvendetes olvasó (imádkozása hétfőn és szombaton ajánlott) titkai:

1. Akit te, Szent Szûz a Szentlélektõl fogantál
2. Akit te, Szent Szûz, Erzsébetet látogatván a méhedben hordoztál
3. Akit te, Szent Szûz a világra szültél
4. Akit te, Szent Szûz a templomban bemutattál
5. Akit te, Szent Szûz a templomban megtaláltál

A Világosság olvasójának (imádkozása csütörtökön ajánlott) titkai:

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isten erejét
3. Aki meghirdette Isten országát
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsõségét
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

A Fájdalmas szentolvasó (imádkozása kedden és pénteken ajánlott) titkai:

1. Aki érettünk vérrel verítékezett
2. Akit érettünk megostoroztak
3. Akit érettünk tövissel koronáztak
4. Aki érettünk a keresztet hordozta
5. Akit érettünk keresztre feszítettek

A Dicsõséges szentolvasó (imádkozása szerdán és vasárnap ajánlott) titkai:

1. Aki halottaiból föltámadott
2. Aki a mennybe fölment
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte
4. Aki téged, Szent Szûz, a mennybe fölvett
5. Aki téged, Szent Szûz, a mennyben megkoronázott

Ha szentolvasó imádkozását egy Miatyánkkal és Üdvözléggyel zárjuk,
titok: Aki hallgassa meg imánkat.